Forretningsbetingelser for standholdere


Disse forretningsbetingelser gælder for køb af standplads, tilkøb og alle øvrige ydelser i forbindelse med WERKdesignmarked.

 

PRISER

Alle beløb er i danske kroner (DKK) eksklusiv moms.

BETALINGSBETINGELSER 

Tidligst 2 måneder inden markedet vil du modtage en faktura på din bestilling. Fra du modtager din faktura har du 8 dages betalingsfrist. Modtager du fakturaen 8 dage eller mindre før markedet, forfalder fakturaen til betaling ved modtagelse. Betaling sker ved bankoverførsel som angivet på fakturaen. 

FORTRYDELSESRET 

Modtager vi din ansøgning mere end 40 dage før markedet, har du 8 dages fortrydelsesfrist fra vi sender en bekræftelsesmail med godkendelse af din ansøgning. Dit afbud skal sendes til mail@werkdesignmarked.dk. Har du betalt fakturaen inden dit afbud, vil du få beløbet refunderet.
Ansøger du senere end 40 dage før markedet fraskriver du din fortrydelsesret.
Hvis du melder afbud efter fortrydelsesfristen, skal du stadig betale din faktura. Vi beder dig i så fald kontakte mail@werkdesignmarked.dk med dit afbud. Hvis det er muligt at afsætte din stand til anden side, kan vi refundere det betalte beløb.

 FORCE MAJEURE 

Såfremt udefrakommende begivenheder af usædvanlig art medfører, at WERKdesignmarked ikke er i stand til at afholde et marked, fritages WERKdesignmarked for at levere ydelserne relateret hertil, uden at nogen aftalepart, herunder købere af stande, kan rette krav mod WERKdesignmarked. Dette kan eksempelvis være arbejdskonflikter, brand, krig, terror, oprør, naturkatastrofer, skybrud, sygdomsepidemier, væsentlige pris- eller afgiftsforhøjelser, samt produktions- eller leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold der ikke kan bebrejdes WERKdesignmarked.
Såfremt vi i tilfælde af uforudsete omstændigheder er nødsaget til at aflyse et marked, vil du ikke kunne påberåbe at få det af dig indbetalte beløb refunderet.  WERKdesignmarked forpligter sig til at uden ugrundet ophold at underrette udstillerne om markedets aflysning.

ANSVARSBEGRÆNSNING

WERKdesignmarked er erstatningsansvarlig for tab efter dansk rets almindelige regler, dog under hensyntagen til følgende begrænsninger.
WERKdesignmarked er aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. WERKdesignmarkeds ansvar for lidt tab kan aldrig overstige værdien af den leverede ydelse ex. moms.
Som udstiller henstår og opbevares dine medbragte genstande og ejendele for egen regning og risiko. WERKdesignmarked fraskriver sig ethvert ansvar i forhold til person-, ting- og formueskade samt tyveri og hærværk i forhold til udstillers genstande og ejendele forårsaget af tredjemand. Herunder gælder skader på medbragte produkter og udstillingsinventar, tyveri, indbrud, brand, vandskade, mv. forårsaget af gæster, andre udstillere eller anden tredjemand. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor skaden skyldes WERKdesignmarked eller WERKdesignmarkeds personales forsætlige eller groft uagtsomme forhold.

UDSTILLERS FORPLIGTELSER 

Som udstiller forpligter du dig med din deltagelse til at møde op og være klar på din stand jævnfør den information, som sendes ud inden markedet.

Som udstiller forpligter du dig til at efterlade din stand fuldstændig ryddet jævnfør personalets anvisninger.